Privacy policy - cookie policy


De Muynck en Zn. BVBA waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te België, Steenweg Op Deinze 59, 9880 Aalter - Lotenhulle en met ondernemingsnummer BE0420590218 (hierna de "Onderneming" of "wij"), die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, wenst u graag te informeren over de wijze van verwerking (d.w.z. het verzamelen, gebruiken en delen) van uw persoonsgegevens door het gebruik van deze website (hierna de "Website") en het gebruik van de bijbehorende diensten zoals bv. blogs, forums, webshops of evenementspagina’s (hierna "Diensten"), in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder: (i) Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; (ii) Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna "AVG"), die in werking is getreden op 25 mei 2018; en (iii) elke andere wet, decreet, verordening of bepaling die zou worden uitgevaardigd door een bevoegde nationale of Europese toezichthoudende autoriteit (hierna gezamenlijk de "Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming" genoemd).
 
1. Wat is de draagwijdte van dit beleid? 
De Onderneming verwerkt persoonsgegevens (d.w.z. alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, "Betrokkene" genoemd) die betrekking hebben op u, via het gebruik van de Website en voor het gebruik van de Diensten, onder de voorwaarden zoals uiteengezet in dit beleid ("Privacybeleid").
Dit Privacybeleid, evenals het Cookiebeleid, hier beschikbaar, heeft betrekking op alle gebruikers, met inbegrip van degenen die de Website en de Diensten gebruiken zonder te zijn geregistreerd of geabonneerd op een specifieke dienst (hierna gezamenlijk "Gebruikers" genoemd).
 
2. Welke soorten persoonsgegevens verzamelen we?
De onderneming verzamelt (1) persoonsgegevens die u vrijwillig met de Onderneming heeft gedeeld en (2) navigatiegegevens met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de Website en de Diensten. De Onderneming verzamelt met name de volgende informatie:
- Persoonsgegevens die u vrijwillig met de Onderneming deelt: de Onderneming kan uw persoonsgegevens (bijv. voornaam, achternaam, e-mail, adres, telefoonnummer, enz.) verzamelen wanneer u een verzoek indient via een online formulier op de Website of wanneer u gebruik maakt van onze Diensten;
- Navigatiegegevens: wanneer u de Website of de Diensten bezoekt en gebruikt, kan de Onderneming informatie over deze bezoeken verzamelen. Bijvoorbeeld, om uw verbinding met de Website of de Diensten tot stand te brengen, ontvangen onze servers informatie over uw computer, apparaat en browser en leggen deze vast. Deze informatie kan onder andere het IP-adres, het browsertype en andere informatie over computersoftware of -hardware bevatten. Als u de Website of de Diensten bezoekt vanaf een mobiele telefoon of een ander apparaat, kan de Onderneming de unieke identificatie van het apparaat, locatiegegevens en andere identificatiegegevens over dat apparaat verzamelen. Informatie kan ook worden verzameld via cookies en andere traceertechnologieën (zoals browsercookies, retargeting cookies, publieksstatistieken, webbakens, Adobe Flash-technologieën, enz.) Deze technologieën kunnen ook worden gebruikt om informatie over uw gebruik van de Website of Diensten te verzamelen en op te slaan, zoals de pagina's die u heeft bezocht, de online inhoud die u heeft bekeken, de zoekopdrachten die u heeft uitgevoerd en de advertenties die u heeft gezien. Voor meer informatie kunt u terecht bij ons Cookiebeleid, hier beschikbaar.
- Diensten van derden: de Diensten kunnen worden geassocieerd met websites die worden uitgegeven door derde partijen die niet verbonden zijn met de Onderneming, en kunnen reclame, online inhoud en functies, spellen, nieuwsbrieven, wedstrijden en prijsvragen, of toepassingen die door derde partijen zijn ontwikkeld omvatten. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van dergelijke derde partijen. Zodra u de Diensten of de Website verlaat of op een advertentie klikt, is het uw verantwoordelijkheid om het toepasselijke privacybeleid van die andere dienst te controleren.
 
3. Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens: 
a) Om u in staat te stellen de Website en Diensten te gebruiken;
b) Om onze Diensten en de functionaliteit van de Diensten te evalueren en te verbeteren;
c) Om uw ervaring met het gebruik van de Website en Diensten te verbeteren;
d) U te voorzien van klantenondersteuning en te reageren op uw vragen;
e) Om de belangen van de Onderneming te dienen; in bepaalde gevallen kan de Onderneming uw persoonsgegevens bekendmaken, onder andere wanneer de Onderneming te goeder trouw meent dat een dergelijke verwerking noodzakelijk is om: (i) de rechten, privacy, veiligheid, beveiliging of eigendom van de Onderneming of zijn werknemers, vertegenwoordigers en leveranciers te beschermen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van de uitvoering van onze contracten en algemene voorwaarden); (ii) de veiligheid, privacy en beveiliging van Gebruikers of het publiek te beschermen; (iii) te beschermen tegen fraude of voor doeleinden van risicobeheer;
f) Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (met inbegrip van verplichtingen met betrekking tot het verstrekken van de Diensten en consumenteninformatie), of om te reageren op verzoeken van openbare instellingen en overheidsinstellingen;
g) Om u goederen en/of diensten te leveren in uitvoering van een contract;
h) Om, onder voorbehoud van uw toestemming, u berichten van commerciële aard en/of onze nieuwsbrief te sturen, en om uw persoonsgegevens te delen met onze vertrouwde zakelijke partners, inclusief andere GROUPE MONNOYEUR-entiteiten, om hen in staat te stellen u berichten van commerciële aard te sturen.
4. Op grond van welke wettelijke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?
- De doeleinden van de verwerking die in de punten 3 (a) tot en met 3 (e) en punt 3 (g) van dit Privacybeleid worden uiteengezet, zijn in principe gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke met het oog op de werking van de Website, het beantwoorden van de verzoeken van Gebruikers en het leveren van de Diensten.
- Bij wijze van uitzondering: indien u verbinding maakt met een persoonlijke account/klantenzone van de Website, in het kader van een dienstencontract met de Onderneming, is de verwerking van persoonsgegevens van deze persoonlijke account gebaseerd op het contract dat u aan de Onderneming verbindt.
- Het doel van de verwerking zoals uiteengezet in punt 3 (f) van dit Privacybeleid is gebaseerd op de toepasselijke wettelijke en reglementaire verplichtingen;
- Het doel van de verwerking zoals uiteengezet in sectie 3 (h) van dit Privacybeleid wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming waar nodig.
 
5. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
De Onderneming bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de verwezenlijking van de in punt 3 beschreven doeleinden. 
Uw persoonsgegevens worden bewaard:
- Voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gebruik van de Website, de Diensten of voor de behoeften van de Onderneming, en voor een maximum van 3 jaar vanaf de datum van de verzameling ervan bij gebrek aan een contract met de Onderneming voor marketingdoeleinden;
- In geval van het afsluiten van een contract of een bestelling, in het kader van de Diensten of anderszins, gedurende de gehele duur van de contractuele relatie, en vervolgens bewaard in tussentijdse archieven voor een periode die overeenkomt met de mogelijke garantieperiode waaraan de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn wordt toegevoegd (in de meeste gevallen 10 jaar);
- Voor gegevens die door de Vennootschap worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, gedurende de tijd die nodig is om die wettelijke verplichtingen uit te voeren.
- Tot aan de intrekking van uw toestemming, in het geval van gegevens die op basis van uw toestemming worden verwerkt.
- In het geval van cookies, voor een periode van maximum 24 maanden vanaf de implementatie/creatie.
6. Hoe verwerken we uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden zowel handmatig als elektronisch verwerkt en zijn beveiligd met passende veiligheidsmaatregelen. Ondanks dat de Onderneming in dit verband passende administratieve, technische en organisatorische maatregelen neemt om de persoonsgegevens te beschermen tegen diefstal, verlies, ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of wijziging, kan het niet garanderen dat het zich tegen alle bestaande IT-risico's kan beschermen. 
 
7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
In het kader van de doeleinden van de verwerking zoals beschreven in punt 3 van het Privacybeleid, worden uw persoonsgegevens intern binnen de Onderneming gecommuniceerd aan de marketing/commerciële afdeling en de communicatieafdeling. De Onderneming kan uw persoonsgegevens ook meedelen aan de volgende ontvangers:  
- Andere entiteiten van de GROEP;
- Derde dienstverleners, onderaannemers (d.w.z. IT-dienstverleners, dienstverleners in verband met de Diensten - ter illustratie en zonder dat deze lijst limitatief is, deskundigen, adviseurs, experten en advocaten, bedrijven die betrokken zijn bij mogelijke fusies, splitsingen of andere transformaties);
- Bevoegde nationale autoriteiten: om te voldoen aan de geldende wetgeving, en aan elke administratieve of gerechtelijke autoriteit die erom kan verzoeken of toegang dient te hebben in het kader van een eventuele controle of rechtszaak;
- Vertrouwde zakenpartners (d.w.z. om u berichten van commerciële aard te kunnen sturen), mits u daarvoor de toestemming heeft gegeven.
 
8. Worden uw persoonsgegevens doorgegeven naar het buitenland? 
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten en dienstverleners van de GROEP die namens haar optreden en zich binnen de Europese Unie bevinden. 
In het geval uw persoonsgegevens voorwerp zouden uitmaken van een doorgifte aan een land dat zich buiten de EER bevindt, en in het bijzonder in geval van doorgifte aan de fabrikant of diens aannemers, dan zal een passend beschermingsniveau worden voorzien (dit op basis van de standaard contractvoorwaarden die werden aangenomen door de Europese Commissie inzake doorgifte van persoonsgegevens aan een land dat zich buiten de EER bevindt).
 
9. Minderjarigen onder 13 jaar
De Website richt zich niet op of biedt geen Diensten aan personen onder de 13 jaar en de Onderneming verzamelt niet op een bewuste wijze enige persoonsgegevens van personen onder de 13 jaar of van minderjarigen in het algemeen. 
 
10. Wat zijn de toegepaste beveiligingsmaatregelen?
De Onderneming implementeert alle passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om een niveau van beveiliging van persoonsgegevens te garanderen dat is afgestemd op het risico, en in het bijzonder om gegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging, verlies, beschadiging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. 
Hetzelfde niveau van bescherming wordt contractueel opgelegd door de Onderneming aan al haar onderaannemers. Elke werknemer van de Onderneming die in de uitoefening van zijn of haar functie toegang heeft tot uw persoonsgegevens, verbindt zich ertoe deze op strikt vertrouwelijke wijze te behandelen.
 
11. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens?
In overeenstemming met de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming heeft u, afhankelijk van de situatie, het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, deze te laten corrigeren, te wissen en over te dragen, en om te verzoeken om beperking van de verwerking of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en om uw toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt deze rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: info@demuynck-agri.be
U wordt er echter op gewezen dat uw bezwaar in de praktijk en afhankelijk van het geval gevolgen kan hebben voor, of het onmogelijk maakt om, rekening te houden met uw verzoek om informatie, registratie of gebruik van de op de Website aangeboden diensten. 
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit zijnde Gegevensbeschermingsautoriteit in geval van een inbreuk op de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming. De contactgegevens van de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be
 
12. Specifieke informatie met betrekking tot klanttevredenheidsonderzoeken
De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, de rechtsgrondslagen, de bewaartermijnen, de ontvangers en uw rechten worden uiteengezet in dit privacybeleid. 
Tevredenheidsonderzoeken over verkoop:
In het kader van een tevredenheidsonderzoek geïnitieerd door de Onderneming, de bedrijven van de MONNOYEUR GROEP en/of uitgevoerd door De Muynck en Zn. BVBA en zijn dienstverleners, waaronder RedBit BV en Carfac BV kunnen persoonlijke gegevens met betrekking tot klanten die De Muynck en Zn. BVBA - merkapparatuur hebben gekocht, gebruikt worden in de volgende omstandigheden:
- Het doel van de verwerking van uw gegevens is het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek,
- De rechtsgrondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang (het meten van de mate van tevredenheid van onze klanten na een productbestelling),
- De gegevensbeheerder is de Onderneming,
- De ontvangers van uw gegevens zijn onze SALES DEPARTMENT, onze IT DEPARTMENT, onze fabrikant en zijn dienstverleners voor gegevensverwerking, waaronder RedBit BV en Carfac.
- Uw gegevens worden 3 jaar bewaard aan het einde van onze contractuele relatie,
 
Wij informeren u dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar een niet-EU-land door onze fabrikant CATERPILLAR INC. en zijn dienstverleners, op basis van de standaard contractuele clausules aangenomen door de Europese Commissie met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EU.
Tevredenheidsonderzoeken na verkoop:
Als onderdeel van een tevredenheidsonderzoek geïnitieerd door de Onderneming, de bedrijven van de GROEP en/of De Muynck en Zn. BVBA en onze respectievelijke dienstverleners, kunnen persoonlijke gegevens met betrekking tot klanten die een reserveonderdeel hebben gekocht of een De Muynck en Zn. BVBA machine hebben waaraan werkzaamheden zijn uitgevoerd, worden gebruikt onder de volgende voorwaarden:   
- Het doel van de verwerking van uw gegevens is het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek,
- De rechtsgrondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang (het meten van de mate van tevredenheid van onze klanten na een bestelling van producten of diensten),
- De gegevensbeheerder is de Onderneming,
- De ontvangers van uw gegevens zijn onze AFTER-SALES DEPARTMENT, onze DATA PROCESSING DEPARTMENT, onze fabrikant en onze gegevensverwerkers Dienstverlener;  
- Uw gegevens worden 3 jaar bewaard aan het einde van onze contractuele relatie;   
Wij informeren u dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar een land buiten de EU, in het bijzonder naar onze fabrikant en zijn dienstverleners, op basis van de standaard contractuele clausules aangenomen door de Europese Commissie met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EU.
 
13. Wijzigingen en updates
We voeren op geregelde tijdstippen updates door aan ons Privacybeleid, die we vervolgens telkens op deze webpagina plaatsen.
Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 24/08/2023